Privacybeleid

Dit privacybeleid (het "privacybeleid") regelt de verzameling, de verwerking, het gebruik en de bescherming van gegevens die worden verstrekt door gebruikers en klanten (consumenten) van op de website gekochte producten en diensten. CANDINO.COM 

 

1.- GEGEVENSBEHEERDER

 

FESTINA LOTUS SA met maatschappelijke zetel te Calle Velázquez nº 150, 3º 1ª, 28002 Madrid (Madrid), C.I.F. A-08663684. Telefoon: + 34 915 40 12 91 Fax +34 915 59 81 16 E-mail: info@festina.com


 

2. DOEL VAN DE VERWERKING  
 

FESTINA verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van de EU General Data Protection Regulation (GDPR) en de Zwitserse Federal Data Protection Act (LFPD) voor de volgende doeleinden:

 

Beheer en verwerking van bestellingen en aankopen die via de CANDINO.COM online shop zijn gedaan. 
 

Het bereiken van dit doel houdt in:  
 

Om de gestelde vragen te behandelen en de registratie van de gebruiker van de webwinkel te beheren. De verstrekte gegevens zullen de gebruiker identificeren en toegang verschaffen tot functies, producten en diensten die beschikbaar zijn als geregistreerde gebruiker. 
 

Beheer en uitvoering van de koopovereenkomst van de via de website gekochte producten, met inbegrip van de administratie van de transactie, de logistiek, de facturering en de dienstverlening aan de gebruiker. 
 

Om de IT-veiligheid en de beveiliging van elektronische transacties te waarborgen en frauduleus, oneigenlijk of onjuist gebruik van de website te voorkomen. 
 

Het beheer van reparatiediensten in verband met artikelen die op CANDINO.COM zijn gekocht, met inbegrip van hun logistiek en, in voorkomend geval, hun facturering en inning. 
 

Het beheer van de verzending van informatie en eigen commerciële mededelingen, over haar producten, diensten en commerciële promoties, via welk geautomatiseerd middel dan ook (mail, SMS, MMS, fax, internet, telefoon...) op voorwaarde dat hiertoe vooraf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig toestemming is verleend. 
 

Beheer van de deelname aan commerciële acties, sweepstakes en prijsvragen en, in voorkomend geval, de uitvoering en de bevordering van het resultaat daarvan, mits vooraf uitdrukkelijke en ondubbelzinnige toestemming is verleend.


 

3.- AAN VERWERKING ONDERWORPEN GEGEVENS

 

1.- In verband met de online verkoop van producten en diensten en de daaropvolgende levering en/of uitvoering van die producten en diensten worden de volgende gegevens verzameld: 
 

Identificatiegegevens: naam en achternaam (-namen), ID-nummer, post- of e-mailadres. Financiële en/of bankgegevens.


 

2.- In verband met het beheer van reparaties met betrekking tot artikelen die op CANDINO.COM zijn gekocht, waaronder de logistiek en, in voorkomend geval, de facturering en inning ervan, worden de volgende gegevens verzameld: 

 

Identificatiegegevens: naam en achternaam (-namen), ID-nummer, post- of e-mailadres. Economische en/of bankgegevens. 

 

3.- In verband met het beheer van de verzending van informatie en commerciële mededelingen worden de volgende gegevens verzameld:

 

Post- en/of e-mailadressen. 
 

Wordt er commerciële informatie gestuurd?


In het gedeelte over de nieuwsbrief bij de registratie, verkrijgt FESTINA de uitdrukkelijke toestemming van de eigenaars van de gegevens om commerciële mededelingen van producten in verband met het bedrijf, per e-mail of op enige andere wijze te verzenden. 
 

Commerciële en reclamecommunicatie kan op verschillende manieren worden verzonden, afhankelijk van het gedrag en de voorkeuren of smaken van de gebruiker, waarbij profielen worden aangemaakt. 
 


4.- In verband met het beheer van de deelneming aan commerciële acties, prijstrekkingen en wedstrijden en, in voorkomend geval, de uitvoering en de promotie van het resultaat daarvan, worden de gegevens verzameld die zijn voorzien in de voorwaarden van elke promotie, prijstrekking, wedstrijd, enz.

 


4. LEGITIMATIE:


De rechtsgrondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens zijn de volgende: 
 

De rechtsgrondslag voor het beheren en verwerken van bestellingen en aankopen die via de CANDINO.COM online shop zijn gedaan. de behartiging van een gerechtvaardigd zakelijk belang bij de uitvoering van een commerciële overeenkomst voor de verkoop en/of leasing van diensten, voorafgaande toestemming en de naleving van wettelijke verplichtingen. 
 

De rechtsgrondslag voor de verwerking van de klantrelatie, logistiek en de facturering en facturering van reparatiediensten voor op CANDINO.COM gekochte artikelen d.w.z. het bestaan van een contractuele relatie en de naleving van wettelijke verplichtingen (bv. Koninklijk Besluit 1619/2012 van 30 november tot goedkeuring van de verordening betreffende de factureringsplicht). 
 

De rechtsgrondslag voor het verzenden van commerciële mededelingen met betrekking tot producten en diensten aan klanten is gebaseerd op voorafgaande toestemming.  
 

De rechtsgrondslag voor het verzenden van commerciële communicatie aan deelnemers aan wedstrijden, prijstrekkingen en promoties es el consentimiento previo.

 


 

5. ONTVANGERS VAN DE GEGEVENS.


De ontvanger van de gegevens is FESTINA, die deze uitsluitend en alleen zal gebruiken voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld. 
 

Er worden gegevens verstrekt op de volgende gebieden en in de volgende gevallen: 


 

Intern:  
 

De persoonsgegevens kunnen ter beschikking worden gesteld van andere in de EU gevestigde vennootschappen van de FESTINA-groep (zie op WWW.CANDINO.COM) om een betere dienst na verkoop te verlenen. De gegevens zullen ook aan andere ondernemingen van de groep worden meegedeeld met het oog op het verzenden van commerciële informatie zoals bepaald in de inschrijving voor de nieuwsbriefdienst. 


 

Extern (derden, buiten FESTINA en haar groep van bedrijven).

 

De gegevens zullen aan derden worden verstrekt wanneer er een wettelijke verplichting, zoals, bijvoorbeeld: Verwante entiteiten, met de beheer van inningen en betalingen (financieel, certificatie en authentificatie enz.) met  de gegevensoverdracht (telecommunicatie) of met logistiek en vervoer (b.v. transportagentschappen voor levering/terugzending van bestellingen) Overheidsdiensten bevoegde autoriteiten, in de gevallen waarin de wet voorziet en voor de doeleinden die daarin worden omschreven (bijvoorbeeld belastingadministratie).


 

6. ZIJN INTERNATIONALE OVERBOEKINGEN BESCHIKBAAR? 
 

Voor elke doorgifte van persoonsgegevens aan derden of contractanten die niet in een EU/EER-land zijn gevestigd, zal vóór de doorgifte van gegevens worden nagegaan of de ontvanger een passend niveau van gegevensbescherming heeft (bv. gebruik van standaardcontractbepalingen van de EU en/of toestemming van de gebruiker). 
 

U kunt de aangegeven landen en gebieden raadplegen op https://www.aepd.es/reglamento/cumplimiento/transferencias-internacionales.html 
 

Doorgifte van gegevens aan reclame- en mediabureaus, die, in het kader van een contractuele relatie met FESTINA als gegevensverwerkers, deelnemen aan en/of uitvoering geven aan promotiecampagnes, sweepstakes, prijsvragen, enz., moeten vooraf toestemming hebben gekregen van de betrokkenen.


 

 

7. WAT ZIJN UW RECHTEN ALS U TOESTEMMING GEEFT?


De betrokkenen kunnen, als houders van hun gegevens, hun recht van toegang, rectificatie, verzet, annulering, beperking en overdraagbaarheid van hun gegevens uitoefenen ten overstaan van FESTINA. 
 

De betrokkenen hebben de volgende rechten:  
 

Toegang: (Art.15 RGPD) Het laat u toe te bevestigen of FESTINA uw persoonsgegevens verwerkt, alsook uw persoonsgegevens opgenomen in de bestanden van FESTINA te raadplegen. 
 

Correctie: (Art 16 RGPD) y U kunt persoonsgegevens wijzigen wanneer deze onjuist zijn, en onvolledige gegevens aanvullen. 
 

Oppositie: (Art 21 RGPD ) U kunt verzoeken dat uw persoonsgegevens niet worden verwerkt. FESTINA zal de verwerking van de gegevens stopzetten, behalve om dwingende legitieme redenen, of voor de uitoefening of verdediging van eventuele vorderingen. 
 

Annulering: (Art 17 RGPD) biedt u de mogelijkheid om te verzoeken dat persoonsgegevens worden gewist wanneer de gegevens, onder meer, niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld. 
 

Beperking: (Art 18 RGPD) In de volgende gevallen kunt u verzoeken om beperking van de verwerking van uw gegevens:


 

Zolang de juistheid van hun gegevens wordt betwist;

 

Indien de verwerking onwettig is, maakt u bezwaar tegen het wissen van uw gegevens en verzoekt u om beperking van het gebruik ervan; 
 

Wanneer FESTINA uw gegevens niet hoeft te verwerken, maar u ze nodig heeft voor de uitoefening of de verdediging van een vordering;

 

Wanneer u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking van uw gegevens voor de vervulling van een taak van algemeen belang of voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang, terwijl wordt nagegaan of de gerechtvaardigde gronden voor de verwerking zwaarder wegen dan de uwe. 
 

Draagbaarheid: (Art.20 RGPD) U kunt de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt en de gegevens die zijn verkregen in het kader van uw contractuele relatie met FESTINA, in elektronische vorm ontvangen en aan een andere entiteit doorgeven.

 

De klanten van CANDINO.COM, hebben erkend en kunnen de rechten uitoefenen van recht van toegang, annulering, rectificatie en verzet aan FESTINA LOTUS SA, hetzij per post aan Vía Layetana nº 20 4ª planta, 08003 Barcelona, met vermelding van uw persoonlijke gegevens en een kopie van uw identiteitskaart, hetzij via de volgende link: https://www.corporate-line.com/dataprotect-grupofestina
 

Bij vragen over de bescherming van uw gegevens kunt u per post contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming van de groep op het volgende adres


 

FESTINA LOTUS SA 

Gedelegeerde voor gegevensbescherming

Vía layetana 20 vierde verdieping

08003 Barcelona (Spanje)

 

Of per e-mail op het volgende adres:  
 

Functionaris voor gegevensbescherming: dpo@festina.com


 

 

8. BEWARING VAN GEGEVENS.

 

Gegevens met betrekking tot het beheer en de verwerking van bestellingen en aankopen die via de CANDINO.COM online shop zijn gedaan. worden bewaard zolang het contract van kracht is. 
 

Na beëindiging van deze relatie kunnen de gegevens, indien van toepassing, worden bewaard gedurende de periode die door de toepasselijke wetgeving wordt voorgeschreven en totdat de uit het contract voortvloeiende verplichtingen vervallen. 
 

Gegevens met betrekking tot het beheer van reparatiediensten voor op CANDINO.COM gekochte artikelen worden bewaard zolang het contract van kracht is. 
 

Na beëindiging van deze relatie kunnen de gegevens, indien van toepassing, worden bewaard gedurende de periode die door de toepasselijke wetgeving wordt voorgeschreven en totdat de uit het contract voortvloeiende verplichtingen vervallen. 
 

Gegevens met betrekking tot de verzending van informatie en commerciële mededelingen De producten of diensten van FESTINA worden voor onbepaalde tijd bewaard, totdat, in voorkomend geval, de belanghebbende te kennen geeft dat hij deze wenst te schrappen. 
 

Gegevens met betrekking tot de deelname aan wedstrijden, prijstrekkingen en promoties worden bewaard voor de duur ervan, overeenkomstig hun specifieke grondslagen, teneinde hun ontwikkeling te beheren, en vervolgens totdat de eventuele verplichtingen die uit de uitvoering ervan voortvloeien, vervallen.

 


 

9. VERDERE INFORMATIE

 

Minderjarigen: Overeenkomstig artikel 8 van de GDPR is de verwerking van persoonsgegevens van minderjarigen pas rechtmatig wanneer zij ten minste 16 jaar oud zijn. Kinderen ouder dan 13 maar jonger dan 16 jaar kunnen echter ook een geldige toestemming geven, indien de nationale wetgeving daarin voorziet en mits "de toestemming rechtsgeldig wordt gegeven door de persoon die het ouderlijk gezag of de voogdij over het kind uitoefent. Kinderen jonger dan 13 jaar kunnen niet zelf rechtsgeldig instemmen met de verwerking van hun gegevens.

 

Bijwerking van gegevens: Klanten en consumenten die geïnteresseerd zijn in de producten, diensten en/of commerciële acties van FESTINA, dienen FESTINA onmiddellijk op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in hun gegevens, zodat de informatie waarover FESTINA beschikt te allen tijde bijgewerkt is en geen fouten bevat.

 

Links: De Website kan links naar andere websites bevatten. Wij wijzen u erop dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de privacy en gegevensverwerking van andere websites. 

 

Dit privacybeleid is uitsluitend van toepassing op de informatie die op de FESTINA Website wordt verzameld. Wij raden u aan het privacy- en gegevensverwerkingsbeleid te lezen van andere websites waarnaar u doorlinkt of die u anderszins bezoekt.